Scroll to top
ca es

Necessites assessorament per a algún tràmit?

Contacta'ns

Novetats del Pla General Comptable 2020

Ja estem al 2020 i un any més tornem a reparar les noves comptables que ens reparteixen el nou any.

El passat 1 de gener de 2020, va entrar en vigor amb dos disposicions que van canviar aspectes de la nostra comptabilitat.

Estem reformant la cosa:
Resolució del 5 de març de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Contes, pel que es desenvoluparà els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes relacionats amb la regulació mercantil de les societats del capital.

Projecte de Real Decret pel qual es pot modificar el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla General de Contabilitat de Petites i Mitjanes Empreses aprovat pel Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidades aprovades pel Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les Normes d’Adaptació del Pla General de Contabilitat a les entitats sense multes lucratius aprovats pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre.

Si la Resolució entra en vigor a la premsa prèvia, és obert que el projecte del Real Decret no ha avançat en la seva tramitació i que li falta a la falta de govern fins a la presa (i el que només existeix que ens queda) és possible que esperem que esperen més de la previsió i les novedades no tinguin lloc a tants anys.

Principals novetats comptables
A mode de resum, les principals novetats que es plantegen en aquest projecte de real decret seria:

 1. a) Simplificació de la classificació d’actius financers

Si actualment la classificació dels actius financers en la norma 9 de Registre i Valoració són les següents:

 1. Préstecs i partides a cobrar.
 2. Inversions mantingudes fins al venciment.
 3. Actius financers mantinguts per negociar.
 4. Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys.
 5. Inversions en el patrimoni d’empreses de el grup, multigrup i associades.
 6. Actius financers disponibles per a la venda.

A partir de la reforma s’hauran d’agrupar en només tres categories:

 1. Actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys.
 2. Actius financers a cost amortitzat.
 3. Actius financers a cost.
 4. b) Es modifica la definició de cobertures comptables
 5. c) Es modifica la definició de valor raonable
 6. d) Es modifiquen els quadres a incloure en la memòria dels comptes anuals
 7. e) Es clarifiquen els criteris per a determinar el reconeixement d’ingressos

Com afectaran les novetats comptables al nostre PGC?

Les modificacions anteriors afectaran les cinc parts de el Pla General Comptable. De fet, el projecte de Reial Decret estableix disset punts a modificar en el PGC dels que fem una breu indicació atenent a la part de la mateixa a la qual afecta:

 1. Primera part de l’PGC. marc conceptual

L’apartat 6 de l’Marc conceptual es refereix als denominats “criteris de valoració”. Entre ells s’inclouen alguns com el cost històric, el valor actual, el valor en ús o el cost amortitzat però també hi ha la definició de el valor raonable que ara es va a modificar.

 1. Segona part. Normes de Registre i Valoració
 • S’haurà de modificar la norma 9 referida als instruments financers per establir la nova classificació dels actius financers. Els passius financers no pateixen modificació.
 • Es modifiqués també la norma 10 de valoració referida a les existències en la seva valoració inicial.
 • Es modificarà la norma 11 referida a la moneda estrangera pel que fa al seu valor raonable de les partides monetàries com no monetàries.
 • Es modificarà la norma 14 referida a ingressos per vendes i prestació de serveis més per clarificar conceptes que per la seva modificació
 1. Tercera part. comptes anuals

S’haurà de modificar el balanç, el compte de pèrdues i guany, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria pel que fa a les modificacions comentades dels actius financers, el valor raonable, operacions de cobertura, etc.

 1. Quarta part. Quadre de comptes

A l’desaparèixer la classificació d’actius financers disponibles per a la venda, desapareixeran del compte (133) i els subgrups (80) i (90) i es modificaran els comptes (6632) i (7632).

 1. Cinquena part Definicions i relacions comptables

A més dels canvis provocats pels esmentats en les variacions en el quadre de comptes també es modificaran les definicions de comptes de tots els grups per adaptar-les a la nova classificació d’actius financers i altres modificacions previstes.

Com veiem encara que els canvis afectaran a un àmbit reduït de la comptabilitat, és cert que aquestes modificacions van suposar moltes revisions al nostre conegut PGC que haurem d’actualitzar i estudiar.

 

Related posts

Post a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *